Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FASHION GIFTCARD

1.DEFINITIES

1.1. De Giftcard: De drager waar een elektronische geldwaarde is opgeslagen waarmee de Houder de Acceptant door tussenkomst van de Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV Fashion Giftcard BV betaalt voor door de Acceptant te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.2. De Houder: De natuurlijke persoon die de Giftcard onder zich heeft.

1.3. De Acceptant: De contractuele wederpartij van Fashion Giftcard BV die de Giftcard als betaling accepteert voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.4. De Wederverkoper: De (natuurlijk) persoon die als tussenpersoon tussen Fashion Giftcard BV en de Houder de Giftcard verschaft aan de Houder.

1.5. Directe Verkoopkanaal: Directe verkoop op www.fashion-giftcard.nl van de Giftcard aan het publiek, althans verkoop aan het publiek op andere wijze dan door wederverkoop.

1.6. Fashion Giftcard BV: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Fashion Giftcard BV treedt als contractuele wederpartij van de Acceptant, Wederverkoper en Houder op.

1.7. Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV: De Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV is de rechtspersoon die de gelden onder zich houdt die zij van de Wederverkopers en van het Directe verkoopkanaal ontvangt ten behoeve van de Houder. De Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV is een elektronische geldinstelling in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). De Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV is een bij DNB ingeschreven vrijgestelde elektronischgeldinstelling. Deze inschrijving betekent niet dat Fashion Giftcard of de Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard onder toezicht staan van DNB. De Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV heeft als doel de van de Wederverkopers en het Directe Verkoopkanaal ontvangen en het aan de Houders toebehorend elektronisch geld te scheiden van het vermogen van Fashion Giftcard BV teneinde betaling aan de Acceptant van de Tegenwaarde in geld -onder aftrek van de met Acceptant overeengekomen acceptatie commissie- te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31a Wft.

1.7a Onverkorte toepassing deel Wet op het financieel toezicht. De voor elektronischgeldinstellingen toepasselijke bepalingen van het gedragstoezicht deel 4 Wet op het financiële toezicht zijn onverkort van toepassing op de vrijgestelde instellingen. Dat betekent onder meer dat een vrijgestelde elektronischgeldinstelling op verzoek van een houder van elektronisch geld, het elektronische geld moet omwisselen door middel van uitbetaling van de nominale waarde van het elektronische geld in chartaal geld of door storting op een betaal- of spaarrekening. De AFM is de algemeen toezichthouder die ziet op de naleving van de omwisselverplichting. Zie Hoofdstuk 5 voor de voorwaarden en vereisten omtrent de omwisselverplichting.

1.8 De Vergoeding: Het bedrag dat Fashion Giftcard BV aan Houder in rekening brengt als onderdeel van de vergoeding voor door Fashion Giftcard te verrichten werkzaamheden en de door haar gemaakte en nog te maken kosten, waaronder het opzetten en het instandhouden van een systeem waardoor Houder met de Giftcard binnen de onderneming van Acceptanten van Fashion Giftcard kan betalen

1.9. De Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst tussen Houder en Fashion Giftcard BV. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt twee (2) jaar, zoals tevens achterop de Giftcard staat vermeld. De Overeenkomst zal hierna ook worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden.

1.9a De looptijd: De periode van twee jaar na activatie van de Giftcard. Dit is tevens de duur van de overeenkomst.

1.10. Tegenwaarde in geld: De tegenwaarde van het elektronisch geld op de Giftcard in Euro (€).

1.11. Omwisselverzoek Tegenwaarde in Geld: Het schrijven waarmee de Houder aan Fashion Giftcard BV kan verzoeken om (het restant van) de Tegenwaarde in geld te ontvangen.

2.TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TERHANDSTELLING

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die met Fashion Giftcard BV worden aangegaan. Het is niet mogelijk om de tekst van de Overeenkomst voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en liggen bij Fashion Giftcard BV ter inzage en zijn te raadplegen op de website www.fashion-giftcard. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder.

2.2. Fashion Giftcard BV verleent aan Houder die de Giftcard rechtstreeks van de Wederverkoper verkregen heeft en die het bezwaarlijk acht dat de voorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst met de Wederverkoper schriftelijk ter hand zijn gesteld of die binnen de hierna te noemen termijn van drie dagen terug wenst te komen op zijn uitdrukkelijke instemming bij de aanschaf van de Giftcard dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld binnen drie dagen nadat hij de Giftcard rechtstreeks van de Wederverkoper heeft verworven heeft tot de conclusie komt dat hij toch prijs zou hebben gesteld op schriftelijke terhandstelling, onverplicht de bevoegdheid om binnen drie dagen nadat hij de Giftcard rechtstreeks van de Wederverkoper heeft verworven deze aan Fashion Giftcard BV te retourneren en schriftelijk te melden, onder overlegging van het aankoopbewijs, dat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Fashion Giftcard BV zal alsdan de Tegenwaarde in geld binnen 14 dagen na ontvangst overmaken op een door Houder aangegeven IBAN nummer.

2.3. De in art. 2.2 bedoelde bevoegdheid komt alleen toe aan Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.4. Van de in 2.2 aan Houder verleende bevoegdheid kan slechts een keer door dezelfde Houder gebruik gemaakt worden. De in art. 2.2 genoemde bevoegdheid komt aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Giftcard een transactie heeft verricht zoals bedoeld in art. 3.4 van deze Overeenkomsten /of gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid ingevolge hoofdstuk 5 van de Overeenkomst.

3.BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDER

3.1. De Giftcard mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fashion Giftcard BV niet voor eigen commerciële doeleinden gebruikt worden door Houders die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3.2. De Giftcard is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder gegeven worden om te worden gebruikt als cadeaubon. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 2.2 en 2.4 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Giftcard anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Fashion Giftcard BV ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.

3.3. Houder gaat met Fashion Giftcard BV een overeenkomst aan die gereguleerd wordt door de onderhavige algemene voorwaarden. Indien Houder de Giftcard vervreemdt dan wel op andere wijze de eigendom of het bezit van (het tegoed op) de Giftcard aan een derde verschaft of ter beschikking stelt, dan verbindt Houder zich Fashion Giftcard BV het in deze Overeenkomst bepaalde aan de nieuwe eigenaar of gebruiker ten behoeve van Fashion Giftcard BV op te leggen. Houder zal deze Overeenkomst ter hand stellen aan de derde, althans zal Houder er voor zoor zorgdragen dat de derde ermee instemt dat de voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. Houder vrijwaart Fashion Giftcard BV voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van een geslaagd beroep op art. 6:233 sub b BW door een opvolgende Houder zoals bedoeld in art. 3.2.

3.4. Houder kan met de Giftcard bij de bij Fashion Giftcard BV aangesloten Acceptanten betalen voor de koop van goederen, betalen voor te verlenen diensten of betalen voor het gebruik van enig goed dat het concept van de kaart beoogt (mode en aanverwante artikelen).

3.5. Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Fashion Giftcard BV en verleent voor zoveel nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de in art. 3.4 bedoelde transactie, althans dat gedeelte van de transactie dat met de Giftcard is betaald, aan de Acceptant te betalen. Zulks met inachtneming van de hierboven omschreven waarborgfunctie van de Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV in het transactieverkeer. Afschrijving van het tegoed op de Giftcard heeft plaats op het moment dat Houder de in art. 3.4 bedoelde transactie heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd.

3.6. Houder zal het tegoed op de Giftcard binnen 2 (twee) jaar nadat de Giftcard voor het eerst wordt geactiveerd besteden bij een van de bij Fashion Giftcard BV aangesloten Acceptanten. Na verloop van deze 2 jaar zal het tegoed op de Giftcard worden gedeactiveerd. Hierna kan De Houder een beroep doen op de procedure voor omwisseling zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Overeenkomst.

3.7. Houder zal de Giftcard uitsluitend gebruiken in het kader van de in art. 3.2 en 3.4 genoemde doelen. Het is Houder niet toegestaan fraude te plegen met de Giftcard, dan wel de Giftcard op enigerlei wijze oneigenlijk te gebruiken.

3.8. Fashion Giftcard BV staat er niet voor in dat het aanbod van de Acceptant op het moment van het verwerven van de Giftcard nog geldt op het moment dat de Houder de Giftcard wenst te verzilveren.

3.9. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit nietig is, wordt vernietigd of wordt ontbonden of anderszins door de Houder of Acceptant wordt geannuleerd, dan kan de Acceptant zich het recht voorbehouden de Houder in plaats van restitutie van geld een tegoedbon te geven voor het gedeelte van het bedrag dat met de Giftcard is betaald, die Houder slechts kan besteden bij de onderneming van Acceptant. Fashion Giftcard BV is nimmer gehouden het afgeschreven tegoed op de Giftcard terug te boeken

3.10. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit tot onderwerp heeft het bijwonen van een evenement, het meedoen aan een activiteit of het gebruik van enig goed en de Houder verschijnt, al dan niet buiten zijn schuld, niet op de met de Acceptant overeengekomen plaats en tijdstip voor het bijwonen van het evenement of activiteit dan wel het gebruik van het goed (‘no-show’) dan heeft de Houder jegens Fashion Giftcard BV geen recht op restitutie van het tegoed op de Giftcard noch op enige Tegenwaarde in geld. De Giftcard wordt dan zijn geacht te zijn gebruikt voor de transactie zoals bedoeld in art.

3.11. De Giftcard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, en/of al dan niet door Houder veroorzaakte beschadiging van de Giftcard en/of de code, heeft de houder geen recht op vervanging van de Giftcard en vervalt het tegoed op de Giftcard. Houder kan alsdan geen transacties meer verrichten ingevolge art. 3.4 en kan evenmin zijn rechten ingevolge art. 5 geldend maken.

3.12. De Houder dient de cadeaukaart zorgvuldig te bewaren en de instructies op de website van Fashion Giftcard BV (www.fashion-giftcard.nl) en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de website ligt bij de Houder.

3.13. Indien Houder de Giftcard via het Directe Verkoopkanaal of anderszins op afstand verwerft, dan is de bedenktijd zoals bedoeld boek 7 BW niet van toepassing, daar de Giftcard hiervan op grond van deze wet is uitgesloten.

3.14. Fashion Giftcard BV behoudt zich het recht voor verstrekt (digitaal) materiaal voor de personalisering van kaarten te weigeren.

3.15. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

4.VERDERE BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN

4.1. Fashion Giftcard BV zal er voor zorg dragen dat het aan Houder toebehorende tegoed op de Giftcard op zorgvuldige wijze wordt beheerd, zulks met inachtname van de waarborgfunctie die Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV hierin vervult.

4.2. Fashion Giftcard BV is niet gehouden tot vergoeden van rente over het tegoed op de Giftcard aan de Houder.

4.3. Fashion Giftcard BV kan, indien Houder in strijd handelt met Hoofdstuk 3van de Overeenkomst, althans Houder in strijd met Hoofdstuk 3 van deze Overeenkomst dreigt te handelen, zonder nadere aankondiging het tegoed op de Giftcard blokkeren. Fashion Giftcard BV zal vervolgens een onderzoek instellen. Fashion Giftcard BV behoudt zich het recht voor gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: zij kan de Giftcard geblokkeerd houden, zij kan aan Houder (het restant van) de Tegenwaarde in geld uitkeren dan wel de Giftcard deblokkeren. Gedurende de periode dat de Giftcard is geblokkeerd kan de Houder geen transacties verrichten zoals bedoeld in art. 3.4 en kan hij evenmin zijn rechten ingevolge Hoofdstuk 5 van deze Overeenkomst geldend maken.

4.4. De Overeenkomst kan, mede vanwege wijziging door overheidswege van de publiekrechtelijke regels die betrekking hebben op het uitgeven en beheren van elektronisch geld worden gewijzigd. Wijzigingen van de Overeenkomst worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt op de website www.fashion-giftcard.nl

5.OMWISSELEN

5.1. a. Houder kan gedurende een termijn van 5 jaar nadat de Giftcard bij de Wederverkoper of het Directe Verkoopkanaal is verworven aan Fashion Giftcard BV verzoeken om (het restant van) de Tegenwaarde in geld op een betaalrekening zoals bedoeld in art. 1:1 Wft terug te betalen die wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde bank of een bank met zetel buiten Nederland die een in Nederland gevestigd bijkantoor heeft. Zie hiervoor sub c, d en e.

b. De termijn van 5 jaar vangt aan nadat de wederverkoper het bezit van de Giftcard aan de Houder heeft verschaft. Indien in voorkomende gevallen het moment waarop de wederverkoper het bezit heeft verschaft aan de Houder niet kan worden vastgesteld, geldt het moment waarop de Giftcard is geactiveerd als de aanvangstermijn zoals bedoeld in de vorige volzin. Indien de Houder de Giftcard via het Directe verkoopkanaal heeft verworven, vangt de termijn van 5 jaar aan volgend op de dag dat Fashion Giftcard BV de Giftcard blijkens haar administratie aan de Houder of een door Houder opgegeven derde heeft verzonden, Fashion Giftcard BV het in art. 3.13 elektronische afschrift aan de Houder of de door de Houder aangewezen derde heeft verzonden. Indien in voorkomende gevallen het moment waarop de Giftcard aan de Houder of een door Houder aangewezen derde is verzonden niet kan worden vastgesteld, geldt het moment waarop de Giftcard is geactiveerd als het moment waarop het in dit artikel bedoelde termijn van 5 jaar aanvangt.

c. Indien De Houder tijdens het eerste jaar van de looptijd om uitbetaling van de Tegenwaarde in geld verzoekt, brengt Fashion Giftcard BV een vergoeding tot dekking van noodzakelijke kosten in rekening van 10,00 euro per Giftcard, overeenkomstig het bepaalde in 5.3 van deze algemene voorwaarden.

d. Na het verstrijken van het eerste jaar van de looptijd kan De Houder het Saldo een jaar lang kosteloos uitbetaald krijgen.

e. Na verloop van een jaar na het aflopen van de geldigheidsduur van de kaart brengt Fashion Giftcard BV 10,00 euro noodzakelijke kosten per Giftcard in rekening.

5.2. Na het verstrijken van de in art. 5.1 genoemde termijn van 5 jaar kan Houder Fashion Giftcard BV het tegoed aan elektronisch geld niet langer omwisselen in de Tegenwaarde in geld.

5.3. Fashion Giftcard BV is overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:521a BW bevoegd kosten voor het omwisselen aan Houder in rekening te brengen voor zover die strikt noodzakelijk zijn en uitsluitend in de gevallen zoals in artikel 7:521a BW bepaald. Als strikt noodzakelijke kosten worden onder andere aangemerkt de bankkosten die betrekking hebben op de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Fashion Giftcard BV. Houder stemt er mee in dat Fashion Giftcard BV deze kosten verrekent met het tegoed op de Giftcard, althans met de Tegenwaarde in geld. Fashion Giftcard BV heeft deze noodzakelijke kosten vastgesteld op een bedrag van 10,00 euro per Giftcard.

5.4. Houder zal, indien hij gebruik wenst te maken van zijn recht om het tegoed op zijn Giftcard om te wisselen in (het restant van) de Tegenwaarde in geld, zich schriftelijk dienen te wenden tot Fashion Giftcard BV via info@fashion-giftcard.nl onder vermelding van “Omwisselverzoek” met het verzoek om toezending van het ‘Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld’. Na ontvangst van een juist en volledig ingevuld ‘Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld’`, een (kopie) kwitantie van de aankoop van de Giftcard en een leesbaar afschrift van een geldig identiteitsbewijs van de persoon namens wie het verzoek wordt gedaan, zal Fashion Giftcard BV (zulks met inachtname van de waarborgfunctie die Stichting Beheer Derdengelden Fashion Giftcard BV hierin toekomt) aan het begin van de maand volgend op de maand waarin het Omwisselformulier door Fashion Giftcard BV is ontvangen (het restant van) de Tegenwaarde in geld overmaken op de in het Omwisselformulier genoemde IBAN-nummer.

6.TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Fashion Giftcard BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Fashion Giftcard BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Fashion Giftcard BV.

6.2. Fashion Giftcard BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met de Houder.

6.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Fashion Giftcard BV gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Fashion Giftcard BV aan de Houder te vergoeden schade beperkt tot het restant van de Tegenwaarde in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.4. Voor het intreden van verzuim van Fashion Giftcard BV zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn waarin Houder Fashion Giftcard BV de gelegenheid biedt om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, ook in die gevallen waarvan art. 6:83 BW bepaalt dat ingebrekestelling niet noodzakelijk is voor het intreden van het verzuim.

6.5. Fashion Giftcard BV kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen, indien en voor zover Fashion Giftcard BV dat nodig acht. Fashion Giftcard BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

7.BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE

7.1. Tegenover de Houder strekt een uittreksel uit de administratie van Fashion Giftcard BV of een uittreksel uit de administratie van een door Fashion Giftcard BV ingeschakelde derde tot volledig bewijs, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.

7.2 Fashion Giftcard BV of een door haar ingeschakelde derde hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

8.TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de wet niet in de weg staat aan forumkeuze zal de Rechtbank te Amsterdam alle geschillen beslechten.